/ / /
20 قانون طلایی موفقیت در تجارت

20 قانون طلایی موفقیت در تجارت

  • تاریخ انتشار 1394/06/17
  • .
  • 2602
  • .
  • گروه رازهای مدیریت کسب و کار

همه به دنبال موفقیت در تجارت و کسب و کار خود هستند و به دنبال راهی برای رسیدن به آن می گردند.ما در اين جا 20 قانون طلايي كـه شـمـا را در طـي مسير ياري مي رساند را عنوان کردیم تابا عمل به آن ها به موفقیت برسید.

1- حتي رئيس هم بايد آستين هايش را براي كار كمي بالا بزند.
زيردستان خـود را وادار بـه انـجـام كـاري نـكنيد كه خودتان تاكنون انجامش نداده ايد يا رغبتي به انجام دادنش نداريد. اگر رئـيس يا سـردسته گروهي هسـتـيـد بايد خودتان سرمشق و الگوي ديگران قرار بگيريد ، آنگاه ديگر کسي در انجام كار با شما بحث نخواهد كرد.

2- اندکي شـانـس و اقبال، بهتر از كوهي از دانش و خردمندي است.
شما هر قدر هم که زيرك و باهوش باشيد لحظاتي در زنـدگـي وجـود دارند كه بايد خودتان را آماده رويـارويـي بـا آنـهـا كـنـيـد. حتـي يـك مـرد خـردمند و دانا نيز پاهايش روي يخ ليز مي خورد. هيچگاه اهميت زمان و مكان مناسب انجام كارهايتان را دست كم نگيريد.

3- در ازاي هر سخني كه مي گوييد، اجـازه دهيد دشمنتان (يا رقيبتان) 10 سخن بگويد.
هر قدر كـه شـما بـا سخنان خود اطلاعاتي را براي رقيب يا دشمنتان آشكار و افشا کنيد، وي قدرت بيشتري براي ضربه وارد كردن و صدمه زدن به شما در اختـيـار خواهد داشـت. بگذاريد رقيبتان سخن بگويد چون داشتن «اطلاعات» قدرت است و آن كه اطـلاعات دارد مي تواند ويرانگر باشد

article_image_one_355.jpg

4 - پول نقد، پول نقد است حتي اگر از شكم فيل بيرون بيايد.
زماني كه شما اسكناس در دست داريد هيچ «اما» و «اگر»ي وجود نخواهد داشت : تـنها پول نقد است كه وجود دارد. چك هميشه در معرض بـرگـشـت خـوردن است و كـارت اعتـباري هـم مختص آدم هاي زودباور؛ اما پول نقد همواره پول نقد است.

5 - هيچگاه 100% هيچ چيز را براي هيچكس برملا نكنيد.
اگر خيال داريد ميليونر شويد بهتر است هيچگاه تمام جزئيات برنامه و نقشه خود را به كسي نگوييد. همواره چيزي را نزد خودتان نگاه داريد. اگر مجبور به افشاي آن شديد تنها 75 تا 90 درصد آن را برملا سازيد. همان 10%از شما حفاظت خواهد كرد (و همچنين ضمانت مي کند كه آن ايده متعلق به شماست).

6 -هنگام خشم و عصبانيت، تصميم نگيريد.
آدم هاي باهوش و محـتـاط نيک مي دانند كه براي درست انديشيدن به آرامش ذهن نياز دارند. هنگامي كه عصباني هستيد، از روي خشم و غضب ، و نـه از روي مـنطق صحبت خواهيد كـرد. احـسـاسـات و هيـجـانات خـود را كنترل كنيد. اين يكي از مهمترين قوانين است. زماني كه عصباني هستيد تهديدهايي مي كنيد كه قادر به عملي كردن آنها نيستيد يا تصميماتي اتخـاذ مي كنيد كه در آيـنده پشيماني به بار خواهند آورد.

7- مرد است و قولش.
هيچگاه نبايد زير قولتان بزنيد. همواره سر قول و حـرفـتان بمانيد ( البته بهتر كه هيچگاه قولي به كسي ندهيد ولي معلوم است كه بعضي ها نـمـي تـوانـنـد جـلوي خودشان را بگيرند). درست زمانـي كه طرف مقابل ديـگر بـه شـما اعـتـماد نـداشـته باشد همان لحظه است كه او را از دست داده ايد.

8- دهانـتـان را بـسـتـه نـگاه داريـد و اگـر مـجبور به گفتن دروغ هستيد، ساده و مختصر بگوييد!
اگر حـرف و سـخن خـوشـايـند و جـالبـي بـراي گـفتن نداريد بهتر است كه اصلاً هيچ چيز نگوييد. حتـي اگـر حـرفـي بـراي گـفـتـن داريـد آن را بـازگـو نـكنيد چرا كه سرانجام سبب افشاي موضوعي مي گردد كه فردي كه از آن مطلع مي گـردد، قادر است از آن براي ضربه وارد كردن به شما استفاده كند. اگر دهانتان بـسته باقي بماند، اشتباهات همان جايي خواهند رفت كه دايناسورها رفتند.

9- بهترين روش براي جاخـالي دادن از تيرهاي رقبا آن است كه هيچگاه در تيررس آنان قرار نگيريد.
هرگز خود را در موقعيت هاي دردسر ساز قرار ندهيد. (هيچـگاه با رقيب سرسخت خود در يک محل قرار نگيريد تا او نتواند مستقيماً سر شما را نشانه بگيرد.)

10- حواستان را جمع کنيد.
گاهي اوقات رقباي شما وقتي مي بينند که توان مقابله منصفانه با شما را ندارند ، قوانين بازي را به نفع خود تغيير مي دهند يا کلاً آنها را نقض مي کنند. اشخاصي که همواره خواهان پيروزي هستند گاه به جاي رعايت قوانين بازي ، از قوانين جانبي و ميان بر استفاده مي کنند.

11 - هرگز خيانت و خائن را به آساني نبخشيد.
برخي عادت دارند از گناه و تقصير گناهكار به راحتي بگذرند و او را مورد بخشش قـرار دهنـد، كه اين عمل باعث ترغيب فرد خاطي به تكرار عمل خويش خواهد شد.

12- هـرگـاه مـردد بـوديد كـه آيا بهتر است دشمنتـان از شـمـا هراس داشته باشد يا آنـكـه مـورد احـترامش باشيد هميشه گزينه ترس را برگزينيد.
محترم بـودن فـوق الـعـاده عالي است امـا عـنـصر ترس بهتر از آن است. ترس بازدارنده بهتري نسبت به مورد احترام بودن است چون دشـمـن را در مسـير خـود متوقف مي كند.

13- كنار هر مرد موفقي يك زن موفق وجود دارد.
هر مردي براي كسب موفقيت به پايداري و استقامت يك زن بزرگوار نياز دارد. يك مرد بدون خانواده، يك مرد كامل نخـواهد بود. در مـقـابـل، يـك هـمـسر بـد و نـامـنـاسب شـما را از شكوفايي استعدادها و قابليت هايتان باز مي دارد.

14- هيچ چيز پايدار و هميشگي نيست.
به خاطر بسپاريد : از عشق گرفته تا ثروت، مـوفقيت در تجارت، زيبارويي و حتي موهاي پرپشت سرتان ، هيچ يك پايدار نخواهند ماند.

15- هرگاه به نبرد كسي مي رويــد، هميشه ضربه اول را شما بزنيد ، و چنان محكم و با قدرت هم بزنيد كه به ضربه ديگري نياز نداشته باشيد.
هنگامي كه منازعه و درگيري اجنتاب ناپذير است ، هميشه اولين ضربه را شما وارد كنيد. با ايـن عـمل دشـمـن و حـريف را غافلگير مي كنيد و اگر ضربه شما به اندازه كافي محكم و كاري باشد، مي توانيد دشمنتان را كاملاً کله پا كنيد.

16- هـرگـاه خـواسـتيد اقدام به انجام كاري كنيد، همواره مدت زمان مـحـقـق گشـتن آن را بيشتر، و پاداش و ثـمـره آن را كمتر برآورد كنيد.
حـتـي بـهترين طرح ها و نقشه ها ممكن است بي ثمر و نافرجام گردد. اغـلـب اوقـات مـا به مـنـظور دسـتـيابـي بـه خـواسـتـه هايمان ملزم به تلاش و كوشش هستيم و اين بدان مفهوم است که همواره بايد صبور و شـكيـبا باشيم. دست بالا گرفتن كار و دست كم گرفتن پاداش آن سبب مي گردد شما هيچگاه مأيوس و نااميد نشويد.

17- دوستانتان را نزديك خود نگاه داريد، دشمنانتان را نزديكتر.
مردم هميشه در درك اين گفته دچار سوء تفاهم مي شوند، يـعني مي پندارند بايد رفاقت صميمانه اي با دشمنانشان داشته باشند. امـا واقعيت آنست كه شما بايد منتـهـاي تـلاش خـود را بكنيد تا اعمال و حركات دشمنانتان را تحت نظر خويش داشته باشيد. مثلاً ترتيبي بدهيد که از اقدامات وي آگاهي داشته باشيد، افكارش را پيش بيني کنيد و از نـقـاط ضعفش كمال استفاده را ببريد.

18- براي «پول درآوردن» بايد پول خرج كرد.
اگر پولي را خرج مي کنيد و بعد هزينه آن پول ، سود بيشـتـري را عايدتان خواهد كرد، پس نگران پول خرج كردن نباشيد. اگر ايده اي براي تجارت و كسب و كار داريد ، از بـانك وام بگيريد. بـه كارمندان خود حقوق و دستمزد شايان توجه بدهيد، بـراي مـشـاوره با متخصصين و جويا شدن از رهنمودهايشان پول پرداخت كنيد. به اين ترتيب اگر شـما كـاسـب يـا تـاجـر بـاهـوشـي بـاشـيـد هميشه در اوج خواهيد بود. شما هر قدر هم که زيرك و باهوش باشيد لحظاتي در زنـدگـي وجـود دارند كه بايد خودتان را آماده رويـارويـي بـا آنـهـا كـنـيـد. حتـي يـك مـرد خـردمند و دانا نيز پاهايش روي يخ ليز مي خورد.

19- «متمركز بودن» و «پشتكار» دو عنصر حياتي موفقيت هستند.
اگر شما به خودتان ايمان داشته باشيد هيچ چيز نمي تواند سـد راهتان شود. حـتي جملات دلسرد كننده نزديكترين كسانتان نيز نخواهد توانست شما را از حركت باز دارد.

20- هيچكس شكست ناپذير نيست.
ثروت نمي تواند ضامن شكست ناپذيري و وفـاداري باشد. كـافي اسـت كمي مغرور و از خود راضي شويد آنگاه خواهيد ديد كه نزديكترين دوستانتان نيز از شما روي برمي گردانند.

1

جدیدترین مقالات طراحی سایت

گروه مقالات طراحی سایت

طراحی سایت ها

شماره تماس پشتیبانی:

شماره تماس پشتیبانی:

نظرات کاربران

نظر شما چیست؟

سوال امنیتی: حاصل جمع 8 + 1 چند است ؟

x
02122324883    09198585818
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22324883(مشاوره رایگان)

آنلاین هستیم
آنلاین هستیم