نماد اعتماد یا e نماد

 • تاریخ انتشار 1394/07/01
 • .
 • 5734
 • .
 • گروه رازهای طراحی وب سایت

در این مقاله به تعریف نماد اعتماد و شرایط بدست آوردن آن می پردازیم. هدف از اعطاي نماداعتماد الکترونیکی، اعتماد سازي و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کار هاي اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیري از آسیب هاي احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي است.

ابتدا به تعریف برخی واژگان می پردازیم و سپس شرایط گرفتن نماد اعتماد را مورد بررسی قرار می دهیم.

نماد اعتماد
نشانه اي نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهاي مجازي (کسب و کار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می گردد؛ این نماد پس از بررسی درگاه (وب سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن براي مدت یک سال صادر می گردد .

کسب و کار اینترنتی
فرآیندها و اعمال حقوقی تجاري حرفه اي فروش کالا و ارائه خدمت به روش مجازي به گونه اي که مصرف کننده از طریق آن اقدام به خرید کالا و خدمت نماید.
درگاه هایی با مشخصات ذیل در حوزه کاري نماد اعتماد الکترونیکی قرار نمی گیرند:
• در قبال خدمات ارائه شده پول دریافت نمی نمایند،
• به خریداران امکان سفارش را نمی دهد.
• درگاه هایی که زیر دامنه درگاه اصلی به حساب می آیند.
تبصره: آن دسته از درگاه هایی که داراي بخشی تحت عنوان "فروشگاه" می باشند" نماد اعتماد صرفا به فروشگاه تعلق خواهد گرفت.

article_image_one_380.jpg

متقاضی
مالک کسب و کار مجازي (اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی) که درخواست دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را ارائه داده است

فرایند اعطای نماد الکترونیکی
• ثبت درخواست
• بررسی درخواست دریافت نماد
• ارائه تعهد نامه
• اعطاي نماد
• تایید درخواست

شاخص هاي اعطاء نماد اعتماد
شاخص هاي احراز صلاحیت کسب و کارهاي اینترنتی براي دریافت نماد اعتماد، 38 مورد را شامل شده و در 7 گروه دسته بندي شده اند. عناوین این گروه ها عبارتند از:

• مالک و مسئول کسب و کار اینترنتی
• کسب و کار اینترنتی
• قانونمندي کسب و کار
• شفافیت فرایند فروش
• رسیدگی به شکایات
• رعایت حریم خصوصی
• امنیت

این شاخص ها، مواردي را در بر می گیرد که احراز آنها براي کلیه کسب و کار هاي اینترنتی الزامی است. اعطاي نماد اعتماد سطح یک به کسب و کار ها ، تابع احراز کلیه این شاخص ها می باشد. در صورت احراز کلیه این موارد ، نماد اعتماد تک ستاره به کسب و کار هاي اینترنتی تعلق خواهد گرفت. نماد دو ستاره دو الی پنج ستاره ، به کسب و کارهاي اینترنتی حائز شرایط مندرج در دستورالعمل مجزایی که توسط مرکز منتشر خواهد شد، اعطا می شود. حال به توضیح 3 گروه اول می پردازیم.

A) مالک و مسئول کسب و کار اینترنتی

1-هویت مالک کسب و کار
احراز هویت از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و امضاي تعهد نامه مربوطه توسط متقاضی در دفتر مربوطه یا ارسال فایل الکترونیکی تعهدنامه که با گواهی امضاي الکترونیکی تایید شده است.

2-سن مالک
حداقل سن مدیر کسب و کار به منظور تاسیس و مدیریت یک کسب و کار مجازي و دریافت نماد اعتماد 18 سال تمام می باشد

3-دارا بودن کارت پایان و یا معافیت از خدمت و یا گواهی اشتغال به تحصیل
الزام کلیه متقاضیان ذکور به ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان و یا معافیت از خدمت سربازي و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر. گواهی اشتغال به تحصیل می باید در زمان ارائه داراي اعتبار زمانی باشد.

4-مکان فیزیکی
ارسال کد شناسه یکتا به آدرس فیزیکی کسب و کار (براي اشخاص حقوقی، کد به آدرس فیزیکی شرکت ارسال می گردد) و ورود کد ارسال شده به آدرس ارائه شده توسط متقاضی در سیستم . در صورتی که سند مالکیت مکان فیزیکی کسب وکار اینترنتی به نام متقاضی باشد ، صحت سنجی آدرس ارائه شده صرفا هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت. لیکن در صورت استیجاري بودن مکان فیزیکی کسب و کار اینترنتی ، آدرس ارائه شده ،در مقاطع زمانی 3 ماهه صحت سنجی خواهد شد.

5-تلفن مالک کسب و کار
انجام صحت سنجی از طریق برقراري تماس تلفنی با شماره تماس ارائه شده و درخواست کد شناسه یکتا که قبلا از طریق سیستم به متقاضی اعلام شدهاست. در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن ثابت باشد، صحت سنجی هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن همراه دائمی باشد، صحت سنجی در مقاطع زمانی 6 ماهه تکرار خواهد شد. در صورتی که شماره تماس ارائه شده ،شماره تلفن همراه اعتباري باشد، صحت سنجی در مقاطع زمانی 3 ماهه تکرار خواهد شد.

6-صلاحیت مالک کسب و کار
استعلام صلاحیت متقاضی از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا توقف فرایند اعطاي نماد در صورت عدم تایید صلاحیت توسط نهاد مزبورامکان درخواست بررسی مجدد و تجدید نظر متقاضیان رد صلاحیت شده ازاداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا

B) کسب و کار اینترنتی

1-هویت مالک دامنه
لزوم ثبت امتیاز دامنه متقاضی حقیقی به نام فرد متقاضی نماد اعتماد و امتیاز دامنه متقاضی حقوقی، به نام شرکت و یا یکی از اعضاي هیئت مدیره

2-تلفن کسب و کار
صحت سنجی از طریق برقراري تماس تلفنی با شماره تماس ارائه شده و درخواست کد شناسه یکتا که قبلا از طریق سیستم به متقاضی اعلام شده است. الزام درج این شماره تماس در صفحه "تماس با ما" در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن ثابت باشد، صحت سنجی هنگام اعطا و تمدید نماد اعتماد صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن همراه دائمی باشد ، صحت سنجی در مقاطع زمانی 6 ماهه تکرار خواهد شد. در صورتی که شماره تماس ارائه شده، شماره تلفن همراه اعتباري باشد ، صحت سنجی در مقاطع زمانی 3 ماهه تکرار خواهد شد.

3-فرم ارسال پیام
درج در صفحه "تماس با ما"

4-پست الکترونیکی
الزام به درج آدرس پست الکترونیکی کسب و کار در صفحه "تماس با ما" (آدرس پست الکترونیکی ارائه شده می باید متعلق به دامنه کسب و کار و نه سرویس هاي عمومی ارائه دهنده پست مانند yahoo و gmail باشد.)

5-تب(لینک)هاي الزامی
الزام به وجود تب و یا لینک هایی براي درج "قوانین و مقررات" کسب و کار جهت اطلاع مصرف کنندگان یا مراجعه کنندگان (مطابق با بیانیه قوانین و مقررات اعلام شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) درج اطلاعات تماس و نیز اعلام نحوه ثبت و رسیدگی به شکایت در قسمت "تماس با ما" درج موضوع فعالیت کسب و کار و مجوزهاي قانونی انجام فعالیت در قسمت "درباره ما"

6-شماره حساب مالک/مالکان کسب وکار
شماره حسابی که وجوه دریافتی از مصرف کنندگان بابت ارائه کالا و خدمات به آن واریز می شود، می باید به نام مالک/مالکان کسب وکار باشد.

7- درگاه پرداخت معتبر
الزام کسب و کارهاي اینترنتی به به استفاده از درگاه هاي پرداخت اینترنتی معتبر، در صورتی که از این روش براي دریافت وجه کالا و خدمت عرضه شده به مصرف کنندگان، استفاده می نمایند.

8-هدایت بازدیدکننده به صفحات دیگر(در سایتهاي دیگر)
در صورت هدایت بازدیدکنندگان به درگاه هاي دیگر، صفحه ي مربوطه در پنجره ي جدید نمایش داده شود

9- قرار گرفتن کد نماد به صورت صحیح
الزام به قرار دادن کد نماد به صورت صحیح در درگاه

C) قانونمندي کسب و کار

1-قانونمندي کسب و کار و مدل کاريچ
تطابق نوع و نیز مدل کاري کسب و کار با قوانین جاري کشور

2- قانونی بودن تبلیغات
تطابق تبلیغات مندرج در درگاه کسب و کار با قوانین جاري کشور

5

جدیدترین مقالات طراحی سایت

گروه مقالات طراحی سایت

طراحی سایت ها

شماره تماس پشتیبانی:

شماره تماس پشتیبانی:

نظرات کاربران

 1. آواتار

  داود عابدینی

  لطفا بفرمایید کد یکتا را که برایم ارسال شده در کجا و چگونه ثبت کنم ؟ 
  • آواتار

   پاسخ:

   سلام آقای عابدینی عزیز اگر فروشگاه اینترنتی شما را بانی سایت طراحی کرده، کد یکتایی که اینماد برای شما ارسال کرده را باید در پنل مدیریت در قسمت پیکربندی، بخش اطلاعات فروشگاه، در قسمت اینماد وارد کنید و سپس ثبت را بزنید.

نظر شما چیست؟

سوال امنیتی: حاصل جمع 2 + 0 چند است ؟

x
02122324883    09198585818
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22324883(مشاوره رایگان)

آنلاین هستیم
آنلاین هستیم